NĂNG LỰC TOÀN DIỆN CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG – ULTIMATE MIDDLE MANAGER

Quản lý là một nghề. Nghề của họ là đồng hành, hỗ trợ phát triển năng lực đội ngũ và hoàn thành mục tiêu chung của doanh nghiệp. Chính vì vậy, mỗi nhà Quản lý cần xác định đúng bộ năng lực của mình và hoàn thiện bản thân. Dưới đây bộ 12 năng lực UMM dành cho Quản lý cấp trung phát triển toàn diện và vượt trội.

Hoàn thiện 12 năng lực giúp quản lý cấp trung trở nên toàn diện trong vai của mình

Hệ thống 12 năng lực cần thiết dành cho Quản lý cấp trung

Chuỗi 12 khóa đào tạo mọi Quản lý cấp trung cần trang bị

Phương pháp và các hình thức đào tạo